top of page

ETICKÝ KODEX

Etický kodex Nadačního fondu SPOLUŽIVOT - pro zájemce o hostitelskou péči
Aktualizace 12.6.2024

 
Úvod
 
Nadační fond SPOLUŽIVOT se zavazuje podporovat hostitelskou péči pro děti z dětských domovů. Etický kodex stanovuje zásady pro zajištění důstojnosti, bezpečí a rozvoj každého dítěte v hostitelské péči a určuje standardy chování a principy pro zájemce o hostitelskou péči, hostitele i osoby zapojené do činností fondu. Naším hlavním cílem je chránit zájmy dětí a zajistit jim bezpečné, milující a podpůrné prostředí.

Definice

  • Hostitelská péče: Dlouhodobý a opakující se kontakt s dítětem z dětského domova, který funguje na bázi dobrovolnictví s cílem poskytnout dětem individuální pozornost a emocionální podporu.

  • Zájemce o hostitelskou péči (Zájemce): Fyzická osoba, která projevila zájem stát se hostitelem.

  • Hostitel: Fyzická osoba, která poskytuje hostitelskou péči na základě splnění stanovených podmínek a proškolení.

 
Základní principy a hodnoty

  • Právo na lásku: Každé dítě má právo na individuální pozornost a lásku.

  • Bezpečí a ochrana: Zajištění bezpečného a ochranného prostředí pro děti, které je důležité pro jejich fyzické i emocionální zdraví.

  • Respekt a důstojnost: Uznání jedinečnosti každého dítěte a respektování jeho práv a důstojnosti bez ohledu na jeho původ či historii.

  • Podpora a empatie: Poskytování podpory a porozumění dětem, zájemcům o hostitelskou péči i hostitelům v jejich individuálních potřebách a emocionálních prožitcích.

  • Synergie a spolupráce: Spolupráce s dětskými domovy, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími relevantními institucemi za účelem zajištění komplexní péče a podpory pro děti v péči. Spolupráce je založena na partnerství a vzájemném respektu

 
Zásady pro zájemce o hostitelskou péči a hostitele
 
Podpora a rozvoj dětí:
Hostitel vytváří bezpečné a podpůrné prostředí, kde se dítě cítí přijímané. Péče je individuálně přizpůsobena potřebám a schopnostem dítěte, se zaměřením na sociální vztahy a emocionální pohodu. Hostitel sleduje a citlivě reaguje na potřeby dětí s empatií a porozuměním, jak v běžném životě, tak i v krizových situacích. Aktivně buduje důvěru a podporuje sebevědomí a sebeúctu dětí.

Respekt a inkluze:
Veškeré aktivity a interakce s dětmi musí být vedeny s respektem k jejich osobnosti a důstojnosti. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské či politické přesvědčení.

Bezpečnost a ochrana dětí:
Důležitou součástí závazku hostitelů je ochrana dětí před nebezpečím jak fyzickým, tak psychickým. Proto se hostitelé zavazují k dodržování bezpečnostních opatření a okamžitému hlášení podezřelých situací nebo incidentů příslušnému orgánu, aby byla zajištěna rychlá a adekvátní reakce.

Odborná pomoc a spolupráce v obtížných situacích:
Zájemce/Hostitel si uvědomuje, že může narazit na situace, ve kterých nemá dostatečné odborné znalosti a dovednosti. V takových případech se zavazuje obrátit se na fond, který skrze spolupracující odbornou neziskovou organizaci zajistí odbornou pomoc dítěti nebo hostiteli prostřednictvím konzultace s odborníky nebo doporučením vhodných institucí či profesionálů.

Školení a kurzy pro lepší porozumění potřebám dětí:
Hostitelé absolvují doporučená školení a kurzy, které jim pomáhají lépe porozumět specifickým potřebám dětí, technikám komunikace s nimi, řešení konfliktů a dalším relevantním tématům.

Komunikace a spolupráce s opatrovníky a rodiči:
Komunikace a spolupráce se zástupci dětských domovů, ev. dobrovolnických  organizací i rodiči, jsou klíčové pro úspěšnou péči o dítě. Hostitel podporuje otevřenou a transparentní komunikaci, což je základem pro fungující vztahy a efektivní spolupráci.

Důvěrnost a ochrana osobních informací:
Hostitelé zachovávají důvěrnost informací o dětech a jejich rodinách a nesdílí je bez souhlasu dětského domova/zákonného zástupce, pokud to není nezbytné pro ochranu dítěte.

Hlavní principy chování zájemců o hostitelskou péči a hostitelů v dětských domovech

Respekt k prostředí, ve kterém dítě vyrůstá:
Zájemce/Hostitel se zavazuje respektovat vychovatele a interní pravidla dětského domova, který za děti nese odpovědnost.
Zájemce/Hostitel nehodnotí a nekritizuje rodiče, rodinu, vychovatele ani dětský domov.

Komunikace s dětmi:
Zájemce/Hostitel neslibuje nic, co není schopen splnit, a dodržuje všechny sliby dané dětem.

Komunikace s vychovateli:
Před první návštěvou dětí se zájemce o hostitelskou péči seznámí s chodem dětského domova, zjistí aktuální potřeby a domluví se na vhodném postupu návštěv.
Zájemce/Hostitel udržuje návaznost a konzultuje aktivity s dětmi s vychovateli nebo koordinátorem spolupracující organizace, která kontakt v dětském domově zastřešuje.

Řešení neshod a názorů:
Pokud má zájemce/hostitel nějaký názor nebo neshodu s vychovatelem, řeší to nejdříve s ním, ne s dětmi.
Jakékoliv připomínky k organizaci, postupům či pravidlům zájemce/hostitel řeší přímo s vedením fondu. Kontaktní osobou a zástupce fondu pro tyto případy je Tereza Šindlerová, zakladatelka fondu, tereza@spoluzivot.cz.

Oznamovací povinnost:
Důležité a závažné věci, které se dozví od dětí a mohou ohrozit jejich zdraví či jsou jinak alarmující, sdělí dětskému domovu, ev. zmocněnci fondu dle bodu VI. tohoto dokumentu. Ten následně uvědomí, případně řeší situaci s příslušnými institucemi.

Vyvarování se nevhodného chování:
Zájemce/Hostitel nepodává ani nepodporuje děti v konzumaci alkoholu, cigaret, návykových látek nebo energetických nápojů.
Zájemce/Hostitel se vyvaruje v přítomnosti dětí jakýchkoli nelegálních aktivit.
Zájemce/Hostitel se vyvaruje fyzického chování, které může být považováno za nevhodné nebo sexuálně provokativní.
Hmotné dary zájemce/hostitel konzultuje s vychovateli.
Diskriminace na základě pohlaví, rasy, národnosti, zdravotního stavu nebo sociálního původu je nepřípustná. 

 

Závěrečná ustanovení
Nadační fond SPOLUŽIVOT je odhodlán poskytovat dětem z dětských domovů bezpečné a podporující prostředí prostřednictvím hostitelské péče a zajišťovat, že jejich zájmy jsou vždy na prvním místě.
Tento etický kodex je závazný pro zájemce o hostitelskou péči a hostitele, kteří se registrovali na stránkách www.spoluzivot.cz. Při porušení těchto zásad bude postupováno v souladu s vnitřními předpisy fondu a platnými právními normami.
Etický kodex je pravidelně revidován a aktualizován, aby reflektoval aktuální potřeby a vývoj v oblasti hostitelské péče a ochrany dětí. 

bottom of page